-- 401 -- Exception when calling FxApi->postforeignexchangelookup: [401] Error connecting to the API (https://sandbox.api.visa.com/forexrates/v1/foreignexchangerates)